PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Støtteordningar

Vi prøver å vere oppdaterte på informasjon om kvar frivillige organisasjonar og lag kan søkje tilskot til ulike tiltak.  Tips oss gjerne om det er anna som bør leggjast ut!

Visste du forresten at grensa for skattefritak for lønnsutbetaling frå ein frivillig organisasjon er 4 000? 

 

Dei lokale sparebankane og Tussa deler ut prosjekt- og gåvemidlar etter søknad

Sparebank1 har frist 31. januar

Sparebanken Møre har frist 1. oktober

Tussa har frist for å søke sponsormidlar 31. januar

Møre og Romsdal fylke har følgjande tilskotsordningar:

Tilskot til lokale konsertarrangørar gjeld konsertar der amatørar og profesjonelle vert kopla i same arrangement

Tilskot til lokale innvandraroganisasjonar og frivillig fleirkulturell verksemd

Ein kan søkje om driftstilskot og om tilskot til prosjekt/tiltak til lokale innvandraroganisasjonar og frivillig fleirkulturell verksemd. Driftstilskot: Søknadsfrist 1. mars. Prosjekttilskot/tiltak: Ingen søknadsfrist

Tilskot til frivillig verksemd/frivillige organisasjonar

Ein kan søkje om Tilskot til frivillig verksemd/frivillige organisasjonar. Tilskotsordninga er todelt:

Driftstilskot: Søknadsfrist 1. mars - Prosjekttilskot: Ikkje søknadsfrist.

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet 2009

Frivillege lag og foreningar kan søke om tilskot til lokale og regionale tiltak.

I 2008 var det fordelt 500 000 kr. på bakgrunn av 68 gode søknader.

Søknadsfrist for 2009, er 15. mars

 

Kultur og kyrkjedepartementet administrerer følgjande tilskotsordningar

Grasrotandelen frå Norsk Tipping føreset at laget er innmeldt i Frivilligregisteret.  For dei laga som ønskjer hjelp til dette vil frivilligsentralen arrangere ein open dag til hausten.

Innan idrettsaktivitet finst lokale aktivitetsmidlar, spelemidlar til idrettsanlegg pg spelemidlar til utstyr

 

NYTT:

616,5 millionar til samfunnsnyttige og humanitære formål

I statsråd fredag vart det fastsett ei forskrift om fordeling av dei 18 prosent av speleoverskotet i Norsk Tipping som frå 2009 skal gå til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar.

Frifond

Frifond er ei støtteordning som er basert på overskotet frå Norsk tipping, og som omfattar alt utanom idrett.  Ordninga vert administrert av Norsk musikkråd, Norsk teaterråd og landsrådet for Norske barne-og ungdomsorganisasjonar.  Ung, blakk og kreativ? Prøv Frifond.

 

Sosial-og helsedirektoratet løyver til følgjande tiltak:

Kunngjøring av midler fra Sosial- og helsedirektoratet

Eksempler på tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet til frivillige organisasjoner:

- Tilskudd til rusmiddelforebyggende tiltak/prosjekter

- Tilskudd til organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne og bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse

- Aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner

-Tilskudd til likemannsarbeid for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne

Arbeids-og inkluderingsdepartementet løyver følgjande tilskot:

Tilskot til nasjonale minoritetar

Tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter skal bidra til å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, sikrer like muligheter og motvirker diskriminering.

Tilskudd over ordningen gis fortrinnsvis som grunnstøtte til organisasjonene som representerer de nasjonale minoritetene, men også som prosjektstøtte til ulike prosjekter som formidler kunnskap om situasjonen for minoritetsgruppene, dokumenterer diskriminering og til holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter.

Budsjettposten Tilskudd til nasjonale minoriteter er i statsbudsjettet 2009 på 5,49 millioner kroner (statsbudsjettets kap. 670, post 70).

 

 

 

 

Sparebankstiftelsen DNB Nor gir tilskot til ei rekke tiltak.  Prioritert for 2009 er: 

1.  Samlingsplassen vår

2.  Fritids-og ungdomsklubbar

Neste søknadsfrist er 15. februar 2010

Gjensidigestiftelsen

Her kan du søke midlar til prosjekt som fremjer tryggleik og helse.  Tiltaka må vere førebyggjande, utviklande, aktivitetsskapande og samfunnsgyggjande.  Søknad via elektronisk søknadsskjema.

 

Norsk kulturråd har fleire støtteordningar